Функції Мінагро та МЕРТ розділили
Функції Мінагро та МЕРТ розділили

Держпродспоживслужбу віддали МЕРТу. Нагадаємо, що саме боротьба за контроль над Держпродспоживслужбою і була головним бар’єром між  Мінагрополітики та МЕРТом. Функції Мініагро подано у двох додатках, що внизу під цим положенням.

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Взяти до відома, що Міністерство аграрної політики та продовольства розміщується за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24.

         Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

Детальніше дивіться тут:

ЗАТЗАТВЕРДЖЕНО

п

ЗАТЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 лютого 2021 р. № 124

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство аграрної політики

та продовольства України

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:

формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості (далі — сфери агропромислового виробництва), технічну політику у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільського розвитку, розвитку фермерства, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;

формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

формування та реалізацію державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення та інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

2. Мінагрополітики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінагрополітики є:

1) забезпечення формування та реалізація державної аграрної політики, державної політики у сферах агропромислового виробництва, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, державної політики сільського розвитку, розвитку фермерства, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

3) забезпечення формування державної політики:

у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

у сфері розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

4) формування та реалізація державної політики у сфері агропромислового комплексу та сільського розвитку, зокрема розвитку фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності.

4. Мінагрополітики відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до його компетенції;

4) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

5) готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

6) визначає пріоритетні напрями розвитку аграрної політики;

7) планує заходи, необхідні для реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики;

8) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державними підприємствами, установами та організаціями, а також корпоративними правами держави;

9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання і організацію виконання зобов’язань, узятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори України, забезпечує здійснення міжнародного співробітництва, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;

10) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

11) організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначених сферах;

12) проводить аналіз діяльності сфер агропромислового виробництва, визначає пріоритети, стратегію та прогнозує їх розвиток, зокрема проводить аналіз стану племінної справи у тваринництві;

13) здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; координує роботу із складення міжрегіональних балансів попиту і пропонування основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, проводить їх моніторинг;

14) здійснює розрахунок та проводить моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;

15) вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяє розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координації інноваційних проектів, зокрема:

розробляє галузеві комплексні програми технологічного оновлення підприємств як складові програм розвитку окремих галузей економіки та забезпечує їх виконання;

сприяє створенню конкурентоспроможних, імпортозамінних технологій та їх складових;

забезпечує формування баз даних про технології та/або їх складові, майнові права, зокрема про майнові права інтелектуальної власності, які належать підприємствам, науковим установам, організаціям, що належать до сфери управління Мінагрополітики, та доступ до них осіб, заінтересованих у використанні певної технології та/або її складових;

подає уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій інформацію про завершені технології, зокрема створені або придбані за бюджетні кошти, про технології, створені або придбані підприємствами державної форми власності, а також про технології, що пропонуються для реєстрації суб’єктами трансферу технологій (власниками технологій), для включення їх до реєстру та про передані технології, створені за бюджетні кошти підприємствами, науковими установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінагрополітики;

забезпечує додержання вимог міжнародних договорів України щодо запобігання техногенному ризику, поширенню потенційно небезпечних технологій та щодо екологічної безпеки технологій;

сприяє залученню інвестицій до виконання галузевих комплексних програм технологічного оновлення підприємств;

готує та подає уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій пропозиції щодо найбільш ефективних шляхів використання та/або трансферу технологій та їх складових, насамперед вітчизняного походження;

подає уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій клопотання про необхідність підтримання патентування технологій та/або їх складових за межами України;

бере участь у підготовці проектів договорів про трансфер технологій;

забезпечує своєчасне подання уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій звітів про патентно-кон’юнктурні, наукові дослідження, конструкторські, проектні, випробувальні роботи, пов’язані із створенням і використанням технологій та їх складових, патентуванням та ліцензуванням прав на них, про виплату винагороди їх авторам;

здійснює контроль за передачею майнових прав на технології та їх складові, створені за рахунок бюджетних коштів, підприємствам, науковим установам, організаціям, які у своїй діяльності будуть використовувати такі технології відповідно до укладеного договору;

здійснює контроль за виплатою підприємствами, науковими установами, організаціями, які у своїй діяльності будуть використовувати технології та/або їх складові, винагороди авторам технологій та/або їх складових відповідно до укладеного з ними договору в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснює контроль за веденням обліку технологій та/або їх складових у складі майна підприємств, наукових установ, організацій, яким передані права на технології та/або їх складові, зокрема нематеріальних активів, які є складовими технологій;

формує перелік технічних засобів та технологій їх технічного обслуговування, нових технологій виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, що підлягають державним приймальним випробуванням та оцінці відповідності стандартам, технічним завданням, технічним умовам;

розробляє проект стратегії державної технічної політики у сфері агропромислового комплексу;

визначає перелік технічних засобів для агропромислового комплексу, що підлягають обов’язковим державним приймальним випробуванням та підтвердженню відповідності за показниками призначення;

розробляє проекти державних цільових програм розвитку системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

переглядає та узгоджує вихідні вимоги до створюваних нових технічних засобів, зокрема тих, що забезпечують екологічну безпеку та безпеку праці під час їх використання;

визначає основні напрями удосконалення ринку технічних засобів і технологій, формування вторинного ринку за принципами економічної заінтересованості;

здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

здійснює ведення Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу;

сприяє створенню та діяльності суб’єктів господарювання з розроблення та виготовлення технічних засобів для інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

здійснює функції державного замовника науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, що провадяться за рахунок державних коштів;

вживає заходів щодо виконання державних цільових програм розвитку системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

вживає заходів щодо виконання стратегії державної технічної політики в агропромисловому комплексі;

утворює відповідно до закону органи з оцінки відповідності;

визначає за результатами державних випробувань доцільність освоєння нових зразків технічних засобів для агропромислового комплексу і забезпечує ведення їх Державного реєстру;

забезпечує створення і розвиток єдиного інформаційного простору у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

здійснює організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення експортного потенціалу та розвиток міжнародного співробітництва у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;

бере участь в організації підготовки та перепідготовки інженерно-технічних кадрів та кадрів масових професій для агропромислового комплексу;

сприяє гарантованому забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами;

забезпечує додержання вимог міжнародних договорів України щодо запобігання техногенному ризику, поширенню потенційно небезпечних технологій та щодо екологічної безпеки технологій;

спрямовує, координує та контролює в установленому порядку діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань агропромислового комплексу;

вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяє розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координації інноваційних проектів;

16) забезпечує державну підтримку суб’єктів господарювання в агропромисловому комплексі, зокрема фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, вносить відомості про виробників сільськогосподарської продукції до Державного аграрного реєстру;

17) готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових механізмів і принципів забезпечення підприємств агропромислового комплексу технічними засобами, обладнанням, зокрема для виробництва біопалива, запасними частинами, пально-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами;

18) у межах повноважень, передбачених законом, перевіряє, переглядає та скасовує галузеві нормативні документи у сфері стандартизації;

19) здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері, замовляє розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики;

20) здійснює державний перепис виноградників, організовує та проводить списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, з обов’язковим відновленням площ виноградних насаджень;

21) визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду;

22) здійснює заходи щодо економічного стимулювання виробників харчової продукції, задоволення потреб населення у продуктах харчування та насичення продовольчого ринку харчовими продуктами;

23) здійснює державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва;

24) затверджує форми документації на насіння і садивний матеріал, технологічні і методичні вимоги у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння, розробляє державні програми розвитку селекції, насінництва та розсадництва та організовує виконання таких програм;

25) уповноважує підприємства, установи, організації чи їх підрозділи, акредитовані національним органом з акредитації, на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва;

26) здійснює контроль діяльності органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва;

27) сприяє розвитку інноваційної діяльності в галузі сортовивчення і охорони прав на сорти рослин;

28) забезпечує проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин;

29) організовує перевірку збереженості сортів рослин;

30) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин;

31) організовує науково-дослідні роботи у сфері охорони прав на сорти рослин;

32) забезпечує:

проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень;

опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

ведення реєстру складських документів на зерно та реєстру зерна, прийнятого на зберігання;

33) розробляє і здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема біржового, оптових ринків сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, страхових компаній, виставок, ярмарків тощо;

34) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення державного нагляду (контролю) у визначених законом сферах;

35) забезпечує:

розроблення, затвердження, перевірку, перегляд, внесення змін, скасування стандартів у сфері землеустрою та охорони земель;

здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів;

розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;

організацію, здійснення підготовки та атестації осіб на отримання свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), видачу та скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу;

ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також забезпечує відкритість та загальнодоступність зазначених реєстрів;

видачу та скасування відповідних сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва;

виконання зобов’язань, що випливають із членства України у Раді Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння, Організації економічного співробітництва та розвитку, щодо впровадження Насіннєвих схем ОЕСР;

розвиток наукового та матеріально-технічного потенціалу у сфері охорони прав на сорти рослин;

36) здійснює:

видачу дозвільних документів, сертифікатів, ліцензій, передбачених законодавством;

реєстрацію насадження технічних і столових сортів винограду в господарствах усіх форм власності;

державну науково-технічну експертизу сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності;

координацію діяльності підприємств, установ, організацій, пов’язаної з визначенням сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу, проведенням науково-технічної експертизи у сфері охорони прав на сорти рослин;

організаційно-технічне забезпечення діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин;

сприяння функціонуванню та розвитку ринку сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності, налагодженню співробітництва у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними організаціями, суб’єктами господарювання, іноземними фізичними та юридичними особами;

уповноваження підприємств, установ або організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин щодо проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин;

державну реєстрацію суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних досягнень у тваринництві;

бонітування тварин та ведення племінного обліку;

сертифікацію племінних (генетичних) ресурсів, присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

у межах повноважень, передбачених законом, державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;

37) визначає:

процедури присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

породності тварин імпортованих племінних (генетичних) ресурсів;

38) веде:

галузевий фонд нормативних документів у сфері стандартизації;

Державний аграрний реєстр;

реєстри сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб;

Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів);

Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві та Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві;

39) видає сертифікат на право надання сільськогосподарських дорадчих послуг;

40) видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин;

41) організовує:

роботу з підготовки і перепідготовки кадрів державної системи охорони прав на сорти рослин;

післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

забезпечення функціонування єдиної системи селекції;

проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи;

розроблення кваліфікаційних вимог до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані із племінними (генетичними) ресурсами;

42) приймає рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт;

43) забезпечує організацію приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, приймає рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на сорт;

44) встановлює:

порядок здійснення ідентифікації та реєстрації тварин;

порядок оформлення і видачі ідентифікаційних документів;

порядок ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними;

порядок реєстрації господарств;

порядок переміщення тварин;

порядок подачі даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

45) розробляє технологічні вимоги до проведення спеціальних робіт з племінної справи;

46) розробляє порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;

47) забезпечує підготовку фінансово-економічних розрахунків для здійснення підтримки підприємств з племінної справи у тваринництві;

48) розробляє технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи відповідно до компетенції;

49) розробляє вимоги до якості племінних (генетичних) ресурсів;

50) розробляє вимоги і порядок визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проводить випробування плідників за якістю потомства;

51) визначає склад інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

52) організовує роботу, спрямовану на розвиток насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

53) забезпечує здійснення заходів, спрямованих на адаптацію сільськогосподарського виробництва до змін клімату, запобігання зміні клімату та  шкідливому впливу сільськогосподарського виробництва на навколишнє природне середовище;

54) формує перелік технічних засобів та технологій їх технічного обслуговування, нових технологій виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, що підлягають державним приймальним випробуванням та оцінці відповідності стандартам, технічним завданням, технічним умовам;

55) забезпечує здійснення заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток сфер агропромислового виробництва, сприяє реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі;

56) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу та розвитку сировинної бази для виробництва біопалива;

57) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії;

58) організовує та здійснює координацію робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань;

59) організовує розроблення загальнодержавних і регіональних програм відтворення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, виступає у межах повноважень, передбачених законом, замовником виконання робіт з районування (зонування) земель сільськогосподарського призначення;

60) готує річний план робіт із стандартизації (тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми;

61) затверджує положення про метрологічну службу Мінагрополітики;

62) бере участь у:

формуванні та реалізації бюджетної, цінової, кредитної, лізингової, інноваційної, інвестиційної, страхової, гендерної політики, політики у сфері інформатизації та технічного захисту інформації, надання послуг сільського туризму;

розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу сфер агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

розробленні положень про державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві;

розробленні порядків ведення племінного обліку, бонітування, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварини;

експертній оцінці племінних (генетичних) ресурсів;

проведенні атестації осіб, які здійснюють тренінг, випробування та є суддями з випробування племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєнні їм кваліфікаційних звань;

здійсненні заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток у сферах агропромислового виробництва та меліорації земель, сприянні реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі;

виконанні державних цільових програм з питань водного господарства та меліорації земель;

розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу у сфері агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту сільськогосподарської продукції;

63) розробляє та забезпечує виконання державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового виробництва, комплексного сільського розвитку, удосконалення системи управління агропромисловим комплексом;

64) здійснює державне регулювання у сфері сільськогосподарської дорадчої діяльності, координує діяльність саморегулівної організації, яка об’єднує суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності;

65) забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, здійснює контроль за ефективним його використанням, сприяє розвитку ринку насіння та садивного матеріалу;

66) провадить виставкову та ярмаркову діяльність у сферах агропромислового виробництва;

67) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва;

68) виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених сферах, що належать до компетенції Мінагрополітики, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду;

69) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності наукових та науково-дослідних установ, що належать до сфери його управління, визначає та затверджує пріоритети розвитку аграрної науки;

70) бере участь у формуванні та реалізації політики у сфері розвитку аграрних кластерів;

71) забезпечує впровадження в практику інноваційних технологій в галузі агропромислового комплексу;

72) координує здійснення заходів з розроблення проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зокрема інструментів і механізму зовнішньої допомоги, проводить моніторинг виконання та дотримання умов реалізації таких проектів (програм);

73) здійснює контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції;

74) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, проведення моніторингу аграрного та продовольчого ринку;

75) готує пропозиції щодо укладення і денонсації міжнародних договорів, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики;

76) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, та в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України;

77) бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності міжнародних організацій, зокрема в роботі комітетів СОТ;

78) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо інтеграції до ЄС, зокрема з адаптації законодавства, та забезпечує галузеве співробітництво;

79) організовує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у сферах агропромислового сектору економіки;

80) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань у сфері захисту населення і територій, здійснення заходів цивільного захисту;

81) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінагрополітики, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

82) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні;

83) затверджує Положення про організацію взаємного обміну інформацією про стан земельних відносин між суб’єктами інформаційної взаємодії (моніторинг земельних відносин), здійснює організацію та забезпечує проведення моніторингу земельних відносин;

84) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме: розробляє проекти нормативно-правових актів; видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів України, а також з питань здійснення контролю за дотриманням правил рибальства, дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів, дотриманням правил використання об’єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів, достовірністю подання суб’єктами рибного господарства, пов’язаними з добуванням і використанням водних біоресурсів, звітних даних про обсяги використання водних біоресурсів;

85) у сфері рибного господарства та рибної промисловості:

бере участь у формуванні державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів для рибного господарства;

затверджує:

- правила пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловості, а також правила пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт на суднах, які ремонтуються або будуються на суднобудівних та судноремонтних підприємствах;

- порядок реєстрації рибальських суден;

- методику розрахунку збитків, завданих рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів;

- перелік категорій посад працівників рибного господарства;

- систему управління охороною праці в рибному господарстві;

- спеціальні правила експлуатації та обліку, інструкції і положення про комісію з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

- типовий табель забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості;

- порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, інструкцію про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;

- ліміти спеціального використання водних біоресурсів та квот добування;

- положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості;

- положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;

- положення про капітана морського рибного порту;

- правила та режими рибальства, добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів;

- положення про встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибної промисловості вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;

- порядок нарахування та внесення платежів за спеціальне використання водних біоресурсів;

- порядок носіння форменого одягу та формених знаків розрізнення працівників рибного господарства;

- положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості;

- порядок оформлення приходу з рейсу та виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України;

- нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства за погодженням з Міндовкілля;

- спеціальні форми статистичної звітності в галузі рибного господарства;

- положення про громадських інспекторів рибоохорони;

- перелік видів водних біоресурсів, щодо яких встановлюються ліміти промислового вилучення, та обсяги лімітів;

- порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання;

- програми науково-технічного розвитку аквакультури;

- методику визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми;

- порядок розроблення та форму паспорта рибогосподарської технологічної водойми;

- порядок здійснення рибогосподарської меліорації;

- форми звітності у сфері аквакультури згідно з міжнародними стандартами та нормами;

- порядок формування та використання генофондних колекцій та ремонтно-маточних стад об’єктів аквакультури;

приймає інші нормативно-правові акти у зазначеній с?

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

9 березня 2021
Отримання позитивного рішення від ЄС у питанні зонування — завдання МЕРТу на 2021 рік
Необхідно зафіксувати пункт про зонування у випадку виявлення небезпечних хвороб на території ЄС чи України в рамках змін до додатку по санітарії і...
4 березня 2021
Шмигаль назвав основні завдання відновленого Мінагрополітики у 2021 році
Відновлення повноцінної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України у 2021 році є одним із пріоритетів уряду. Про це...

Вибір редакції

16 жовтня 2023
Аграрні закони та законопроекти за 2023 рік
Ринок землі, передача державних земель Фонду держмайна, земельні пільги для учасників бойових дій, ринок ГМО, агроекспорт, сухопутні коридори,...
13 листопада 2023
Аграрний експорт з України – уряд змінив правила
Аграрний експорт України з 11 листопада 2023 року почав здійснюватися за новими правилами. Підстава – в дію вступили дві урядові постанови: №...
8 грудня 2023
Агроінтеграція: чи проковтне український АПК європейських виробників після вступу в ЄС?
Входження України до Євросоюзу радикально оновить реформу Спільної аграрної політики (САП) ЄС, або «розірве» з середини аграрний бюджет...