8149

Про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників

Статус: Проект
Дата реєстрації: 14 грудня 2022
Дата введення в дію:

Детальніше про закон України № 8149

Проєкт акта комплексно врегульовує відповідні суспільні відносини, складається з 17 статей, та врегульовує такі основні питання:

1) правовий статус об’єднань сільськогосподарських товаровиробників
(такі юридичні особи є непідприємницьким товариством, основною метою
якого не є одержання прибутку; не можуть самостійно займатися
сільськогосподарською діяльністю, яка є предметом регулювання цього
об’єднання та іншою підприємницькою діяльністю; засновуються та діють на
засадах добровільного членства, здійснюють регулювання
сільськогосподарської діяльності своїх членів шляхом затвердження правил
(стандартів) діяльності та забезпечення контролю за їх виконанням; їх
діяльність не може бути спрямована на порушення економічної конкуренції);

2) мета, основні завдання об’єднань сільськогосподарських
товаровиробників та принципи їх діяльності;

3) засади взаємодії об’єднань сільськогосподарських товаровиробників з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та відповідні
гарантії для таких об’єднань;

4) вимоги, дотримання яких є необхідними для визнання Міністерством
агарної політики та продовольства України, як компетентним органом,
кожного з видів таких об’єднань, порядок розгляду заяв про їх визнання;

5) доступність та публічність інформації про діяльність таких об’єднань
шляхом ведення відповідного державного реєстру, який є частиною
державного агарного реєстру;

6) права та обов’язки членів об’єднання сільськогосподарських
товаровиробників, здійснення контролю за їх діяльністю з боку об’єднання;

7) вимоги та порядок надання компетентним органом статусу
репрезентативного об’єднання та додаткові права, які отримують такі
об’єднання за наслідками наданням їм статусу репрезентативного, зокрема:
участь в державній регуляторній політиці, яка реалізується через
відповідну раду репрезентативних об’єднань, до складу якої входять
представники від кожного репрезентативного об’єднання
сільськогосподарських товаровиробників (обов’язкове проведення
регуляторними органами консультацій з такими об’єднаннями щодо проектів
регуляторних актів, які стосуються їх статусу, прав та обов’язків об’єднань
та/або їх членів, виду сільськогосподарської діяльності, який регулюється
об’єднанням; право на участь відповідних уповноважених представників у
засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради
України, засіданнях урядових комітетів, колегій міністерств з розгляду питань,
що стосуються сфери сільськогосподарської діяльності, яка є предметом
регулювання об’єднань);

звернення до компетентного органу про прийняття рішення про
обов’язковість застосування сільськогосподарськими товаровиробниками, які
не є членами цих об’єднань, правил (стандартів) діяльності такого об’єднання,
інших рішень вищого органу його управління щодо регулювання відповідної
сільськогосподарської діяльності, а також про прийняття рішення про
обов’язковість сплати такими сільськогосподарськими товаровиробниками
внесків, встановлених об’єднанням;

делегування окремих повноважень центральних органів виконавчої влади
із регулювання сільськогосподарської діяльності, що є предметом діяльності
репрезентативного об’єднання, яке здійснюється відповідно до закону, що
регулює відповідну сферу сільського господарства;

8) особливості державного нагляду (контролю) за об’єднаннями
сільськогосподарських товаровиробників з боку компетентного органу, який
здійснюється шляхом періодичного моніторингу та аналізу даних державних
реєстрів та поданої об’єднаннями сільськогосподарських товаровиробників
звітності, проведення планових та позапланових перевірок;

9) умови та порядок прийняття рішення компетентним органом про
скасування рішення про визнання об’єднання сільськогосподарських
товаровиробників (припинення статусу репрезентативного об’єднання) якщо
виявлені невідповідності встановленим вимогам не усунуті протягом
визначеного строку;

10) вимоги про звітування про діяльність об’єднання
сільськогосподарських товаровиробників;

11) міжнародне співробітництво в частині участі в міжнародних
(транснаціональних) організаціях виробників;

12) внесення змін до Законів України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну
підтримку сільського господарства України», «Про основнізасади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Регламент
Верховної Ради України», «Про громадські об’єднання», з метою узгодження
положень цих законодавчих актів з нормами проєкту акта.