Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану

Статус: Проект
Дата реєстрації: 10 червня 2022
Дата введення в дію:
Авторство: Зеленський Володимир Олександрович

Детальніше про закон України № 2247-IX

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) частину третю статті 20 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"віднесення до земель морського транспорту земельних ділянок у межах морського порту";

2) абзац четвертий частини третьої статті 60 після слова "морського" доповнити словами "і внутрішнього водного";

3) у частині другій статті 92:

у пункті "а" слово "підприємства" замінити словами "органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства";

пункт "е" після слів "оператор газотранспортної системи" доповнити словами "оператор газосховища";

4) у частині восьмій статті 122 слова "адміністративно-територіальних одиниць, а також" замінити словами "адміністративно-територіальних одиниць, передає у постійне користування земельні ділянки, примусово вилучені у державну власність відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також передає";

5) частину першу статті 140 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності";

6) у статті 147:

назву доповнити словами "примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів";

7) у розділі X "Перехідні положення":

а) у пункті 27:

у підпункті 2:

підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) примірник зареєстрованого договору оренди землі протягом трьох робочих днів з моменту його реєстрації надсилається орендодавцем електронною поштою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або до визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління)";

доповнити підпунктами "і" та "ї" такого змісту:

"і) земельні ділянки, зазначені в абзаці дев’ятому пункту 24 цього розділу, які переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до зазначеного пункту, можуть бути передані в оренду у порядку, визначеному підпунктом 2 цього пункту, без державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки;

ї) передача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, яка не віднесена до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, здійснюється без зміни її цільового призначення";

підпункт 3 доповнити словами "право власності, користування якою виникло до введення воєнного стану".

Закон передбачає:

1. Спрощення передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, як пояснили в Prozorro, Парламент розширив перелік земель державної та комунальної власності, які на час війни здаватимуться в оренду без проведення аукціону. До таких земель включені ділянки: 

  • для розміщення виробничих потужностей підприємств, релокованих із зони бойових дій;
  • для розміщення річкових портів (терміналів), доцільність будівництва (розширення) яких визначена рішенням центрального органу виконавчої влади; 
  •  для будівництва мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних комунікаційних мереж, об'єктів магістральних газопроводів.

У Законі не передбачений порядок і критерії визначення фізичних та юридичних осіб, яким надається право оренди ділянки державної, комунальної власності без проведення земельних аукціонів для розміщення виробничих потужностей підприємств, релокованих із зони бойових дій уникнення. Закон визначає лише основні засади та вимоги, тоді як детальний порядок буде визначений на рівні постанови Кабміну.

Земельні ділянки державної та комунальної власності не с/г призначення, які не підпадатимуть під цілі, визначені цим переліком, можуть і далі реалізовуватися через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі. На земельні ділянки приватної власності ці обмеження не поширюються.

2. Для вищезазначених земельних ділянок встановлено особливі умови договору оренди:

  • орендар не має права змінювати цільове призначення земельної ділянки;
  • відчуження, застава (іпотека) права користування земельною ділянкою забороняється;
  • передача земельної ділянки в суборенду забороняється;
  • орендар зобов'язаний здійснити розміщення об'єктів, для яких земельна ділянка передана в оренду, протягом строку, визначеного договором оренди земельної ділянки (з припиненням орендодавцем дії такого договору, якщо орендар не виконав це зобов'язання, в односторонньому порядку, без урахування волевиявлення орендаря);
  • передача в оренду земельних ділянок державної, комунальної власності не допускається, якщо земельна ділянка віднесена до категорії земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.

3. Зміна цільового призначення таких земельних ділянок здійснюється також без сплати втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва, без урахування обмежень щодо особливо цінних земель і без розроблення документації із землеустрою.

Також встановлення, зміна цільового призначення земельної ділянки для зазначених вище  цілей допускається без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією.

У випадку розбіжностей між видом цільового призначення, видом функціонального, а також у випадку, якщо відсутня затверджена містобудівна документація, рішення про встановлення або зміну цільового призначення земельної ділянки приймається на підставі мотивованого висновку уповноваженого органу містобудування.

4. В умовах призупинення функціонування Держземкадастру реєстрація зміни цільового призначення відбувається шляхом внесення запису до Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану, яка ведеться районною військовою адміністрацією, але з подальшим внесенням відомостей до кадастру протягом 30 днів з дня відновлення його функціонування. Внесення таких відомостей здійснюється без подання витягу з містобудівної документації та дотримання вимог щодо узгодження зміненого цільового призначення із містобудівною документацією.

5. Передача органами місцевого самоврядування в оренду земель, які мають перейти до комунальної власності, до здійснення державної реєстрації права комунальної власності на них. Тобто до виникнення такого права.

6. Педача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності без зміни її цільового призначення. Раніше такі дії вважалися б нецільовим використанням землі.

7. Нова підстава припинення права власності на земельну ділянку — примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності. Примусове, вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

8. Закон також надає право Держгеокадастру за погодженням з Мінагрополітики призупиняти та відновлювати роботу Держземкадастру, орієнтуючись на питання безпеки, а також встановлювати обмеження щодо повноважень державних кадастрових реєстраторів.

9. Врегульовує умови для складання документації із землеустрою, топографо-геодезичних і картографічних робіт, оцінки земельних ділянок за умови надання сертифікованому інженеру-землевпоряднику та/або сертифікованому інженеру-геодезисту, який виконує такі роботи, органом СБУ спеціального дозволу на виконання топографо-геодезичних вишукувань.

10. Сертифікати суб'єктів оціночної діяльності, строк дії яких закінчився під час дії воєнного стану, продовжать діяти до спливу трьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.