Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій

Статус: Діє
Дата реєстрації: 27 жовтня 2020
Дата введення в дію:
Авторство: Клочко Андрій Андрійович, Літвінов Олександр Миколайович, Лозинський Роман Михайлович, Іванов Володимир Ілліч, Білозір Лариса Миколаївна, Шуляк Олена Олексіївна

Детальніше про закон України № 1009-IX

Законопроект передбачає, що до системи місцевого самоврядування входять районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Раніше цього в законі не було. Також зберігаються в системі місцевого самоврядування 

 • територіальна громада;
 • сільська, селищна, міська рада;
 • сільський, селищний, міський голова;
 • виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
 • староста;
 • органи самоорганізації населення.

До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, а також реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, здійснюється з урахуванням наступного:

 1. в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади);
 2. після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу;
 3. після закінчення повноважень сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу ради, що припиняється, відповідні функції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, з дня набуття ним повноважень до затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету;
 4. сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади із урахуванням особливостей, визначених підпунктами 5-6 цього пункту;
 5. якщо територія розформованої територіальної громади включена до території кількох сформованих територіальних громад, кожна з цих громад стає правонаступником належних розформованій територіальній громаді:
 • нерухомого майна, розташованого на території сформованої територіальної громади;
 • речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого майна, і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі, у зв’язку зі здійсненням відповідних повноважень або надання послуг). Належність речей, призначених для обслуговування кожного об’єкта нерухомого майна, і пов’язаних з цим майном спільним призначенням, визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації;
 • прав засновника (учасника) юридичної особи, заснованої радою, що припиняється,  якщо місцезнаходженням такої юридичної особи є населений пункт, що включений до території відповідної сформованої територіальної громади.

Закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, а також реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб також передбачають:

 1. майнові зобов’язання юридичних осіб – органів місцевого самоврядування розформованої територіальної громади, територія якої включена до території кількох сформованих територіальних громад, розподіляються між правонаступниками таких юридичних осіб відповідно до передавальних актів пропорційно обсягу розподілу майна, майнових прав та залишків бюджетних коштів між утвореними територіальними громадами;
 2. новообрані ради можуть прийняти рішення про розподіл майна, майнових прав та зобов’язань розформованої територіальної громади, територія якої включена до території кількох сформованих територіальних громад, за іншими критеріями, ніж визначені підпунктами 5-6 цього пункту. Такі рішення приймаються згідно з приписами бюджетного законодавства України та враховуватись при проведенні реорганізації відповідних органів місцевого самоврядування і складенні передавальних актів (розподільчих балансів) за наслідками реорганізації;
 3. з дня набуття повноважень новообраною радою, у порядку, визначеному цим пунктом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських, обраних розформованими територіальними громадами, та розміщених поза адміністративним центром сформованої територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом;
 4. юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою;
 5. з дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом;
 6. юридична особа – виконавчий комітет новообраної ради, є правонаступником прав та обов’язків юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, з дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету;
 7. реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.

Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою.

Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються.

У питанні повноважень місцевої влади передбачено таке: 

 1. після закінчення повноважень рад, що припиняються, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради, що припиняється, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб;
 2. новообрана рада, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, правонаступниками яких вони є;
 3. бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених підпунктами 16-17 цього пункту;
 4. новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються.

У разі включення території однієї розформованої територіальної громади до території кількох сформованих територіальних громад, новообрана рада сформованої територіальної громади, на території якої розташований адміністративний центр розформованої територіальної громади, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радою, що припиняється;

До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою (а у разі включення території розформованої територіальної громади до території кількох сформованих територіальних громад – в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, до території якої включено населений пункт – адміністративний центр розформованої територіальної громади), інших керівників бюджетних установ.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють:

 • відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад;
 • сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом (а у разі включення території розформованої територіальної громади до території кількох сформованих територіальних громад, – сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, до території якої включено населений пункт – адміністративний центр розформованої територіальної громади).

Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

Дія абзацу п’ятого підпункту 17 цього пункту не поширюється на випадки, коли територію однієї розформованої територіальної громади включено до територій кількох сформованих територіальних громад. Для таких випадків залишки коштів між відповідними сформованими територіальними громадами розподіляються договором з урахуванням їх цільового призначення, особливостей розподілу майна та майнових прав розформованої територіальної громади, територія якої включена до території кількох сформованих територіальних громад, чисельності постійного населення, яке станом на 1 січня 2020 року проживало на території, що була включена до території відповідної сформованої територіальної громади.

Залишки коштів перераховуються до бюджетів сформованих територіальних громад на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, до території якої включено населений пункт – адміністративний центр відповідної розформованої територіальної громади.

Державна реєстрація припинення юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів здійснюється на підставі заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації сільським, селищним, міським головою, обраним сформованою територіальною громадою, або уповноваженою ним особою.

У разі включення території розформованої територіальної громади до території кількох сформованих територіальних громад, державна реєстрація припинення юридичної особи сільської, селищної, міської ради, обраної розформованою територіальною громадою, її виконавчих органів здійснюється на підставі заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації сільським, селищним, міським головою, обраним сформованою територіальною громадою, на території якої знаходився адміністративний центр розформованої територіальної громади, або уповноваженою відповідним головою особою.

Державна реєстрація припинення юридичних осіб – виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, які забезпечують окреме виконання бюджетів розформованих територіальних громад, здійснюється не раніше затвердження бюджету сформованої територіальної громади.

Сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи розформованих територіальних громад припиняються як юридичні особи з дня внесення запису про їх припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – новообрану раду, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським головою, обраним сформованою територіальною громадою, або уповноваженою ним особою».

До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій припинення повноважень районних рад, а також припинення районних рад як юридичних осіб, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, здійснюється із урахуванням наступного:

 1. повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів);
 2. з дня набуття повноважень районною радою, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району, а у випадку, передбаченому підпунктом 5 цього пункту, – утворення районних рад як юридичних осіб;
 3. районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, територію яких було включено до складу новоутвореного району, якщо інше не передбачено цим Законом;
 4. утворення та реорганізація районних рад як юридичних осіб здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом;
 5. у разі відсутності районної ради у адміністративному центрі новоутвореного району, утворення відповідної районної ради як юридичної особи публічного права здійснюється шляхом злиття районних рад ліквідованих районів, території яких було включено до складу відповідного новоутвореного району. У разі відсутності районної ради у адміністративному центрі новоутвореного району, до території якого включаються частини території одного бо кількох ліквідованих районів, утворення відповідної районної ради як юридичної особи публічного права здійснюється шляхом виділу частини майна та зобов’язань районних рад ліквідованих районів, території яких було включено до складу відповідного новоутвореного району;
 6. у випадках, коли територіальні громади одного ліквідованого району, включаються до складу кількох новоутворених районів, реорганізація районної ради ліквідованого району, здійснюється шляхом приєднання такої ради до районної ради новоутвореного району, на території якого розташований адміністративний центр ліквідованого району;
 7. реорганізація юридичних осіб – районних рад у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди;
 8. державна реєстрація припинення юридичних осіб – районних рад здійснюється на підставі заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації комісією з реорганізації або уповноваженою комісією особою;
 9. юридична особа – районна рада є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 10. державна реєстрація створення районної ради – юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу – районну раду новоутвореного району, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої головою відповідної районної ради, або уповноваженою ним особою, а у разі необрання голови районної ради – особою, визначеною тимчасовою президією районної ради;
 11. під час проведення реорганізації юридичних осіб – районних рад повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює комісія з реорганізації;
 12. видані районними радами ліквідованих районів нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб, та можуть бути змінені, визнані такими, що втратили чинність або скасовані актом відповідної районної ради, правонаступником яких вона є;
 13. якщо територія ліквідованого району включається до території кількох новоутворених районів, районна рада новоутвореного району – стає правонаступником районної ради ліквідованого району щодо:
 • нерухомого майна, розташованого на території новоутвореного району;
 • речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого майна, і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі, у зв’язку зі здійсненням відповідних повноважень або надання послуг). Належність речей, призначених для обслуговування кожного об’єкта нерухомого майна, і пов’язаних з цим майном спільним призначенням, визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації;
 • прав засновника (учасника) юридичної особи, заснованої районною радою ліквідованого району, якщо місцезнаходженням такої юридичної особи є населений пункт, що знаходиться на території новоутвореного району;

Майнові зобов’язання юридичних осіб – районних рад ліквідованих районів, розподіляються між районними радами новоутворених районів, до складу яких включено території ліквідованого району, відповідно до передавального акту (розподільчого балансу) пропорційно обсягу розподілу між ними майна, майнових зобов’язань та залишків бюджетних коштів;

Бюджети ліквідованих районів виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цим підпунктом.

Районна рада новоутвореного району може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті районними радами ліквідованих районів.

У разі включення території ліквідованого району до території кількох новоутворених районів, районна рада новоутвореного району, на території якого розташований адміністративний центр ліквідованого району, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті районними радами ліквідованих районів.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів районних бюджетів продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі їх керівників.

До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих (районних) фінансових органів здійснюють відповідні місцеві (районні) фінансові органи, створені до утворення та ліквідації районів.

Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням їх цільового призначення, особливостей розподілу нерухомого майна на підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради новоутвореного району.

Якщо територію ліквідованого району включено до складу територій кількох новоутворених районів залишки коштів, які не мають цільового призначення, перераховуються до відповідних районних бюджетів пропорційно до чисельності наявного населення, яке станом на 1 січня 2020 року проживало на території, що була включена до складу відповідних новоутворених районів».

До теми

30 листопада 2020
Українські виробники вплинули на споживання органічної продукції у світі
Органічні експортери України вплинули на збільшення споживання органічних продуктів у світі. Таку думку висловила під час VII Міжнародної конфекції...
17 жовтня 2020
Підписаний президентом указ про передачу держземель ОТГ не має строку його реалізації – аграрний юрист
Підписаний президентом Володимиром Зеленським  Указ № 449/2020 про передачу держземель ОТГ не має строку його реалізації. Про це розповів...
15 жовтня 2020
Володимир Зеленський: 26 жовтня 2020 року всі новостворені ОТГ отримають 2 млн га державних сільськогосподарських земель. 
26 жовтня 2020 року всі новостворені ОТГ отримають 2 млн га державних сільськогосподарських земель. Про це заявив сьогодні президент Володимир...